Aanvraag ANBI goedkeuring
BELEIDSPLAN Stichting Luthers Erfgoed Pekela 2018-2020

Tijdsduur beleidsplan
Periode juni 2018 tot en met december 2020
Vanwege het gebroken jaar 2018 gaan we uit van een eerste periode van twee-en een half jaar. Jaarlijks wordt het beleidsplan beoordeeld.
A. Zijn de gewenste doelen bereikt
B. Zijn er aanpassingen nodig en gewenst zijn.

Missie en strategie
Doelstelling
De stichting heeft als doel de ondersteuning, instandhouding en onderhoud van het Luthers Erfgoed in Nieuwe Pekela, waaronder begrepen het Luthers Hof, de Lutherse begraafplaats en de Lutherse Kerk met het Van Oeckelenorgel.

Strategie
Het ontplooien, stimuleren en coördineren van activiteiten die voor het doel bevorderlijk zijn. Samenwerking met instellingen en organisaties die op soortgelijk gebied als dat van de stichting werkzaam zijn.
Door het gebruik van alle andere wettige middelen.
Het bestuur richt zich voorlopig op het werven van geldmiddelen om het kerkhof in stand te houden voor een periode van tenminste 30 jaar. Als er zekerheid is over de toekomst van het kerkgebouw wordt het beleid daarop aangepast.

Winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk. Het vermogen van de stichting dient om aan de doelstelling te kunnen voldoen.

Huidige situatie
Financiën
Er is nog geen duidelijkheid over de geldmiddelen die ter beschikking komen. De kerkhofcommisse beheert een vermogen van ong. € 100.000, dat moet worden overgedragen aan de stichting. Het kassaldo van de Zondagschool (€ 700) is reeds overgedragen.
De pastorie is verkocht voor € 128.000. Besloten is dat een substantieel deel hiervan wordt overgedragen aan de stichting. Over de hoogte hiervan is nog geen overeenstemming bereikt met de kerkenraad. Indien het kerkgebouw in een aparte stichting wordt ondergebracht is de vraag welk deel naar die aparte beheersstichting zal gaan.

Voorgenomen en lopende acties begraafplaats (komende maanden) 
Er is een aanvraag voor subsidie ingediend bij een andere beheersstichting met een groot vermogen.
Het verzamelen van e-mailadressen van belangstellenden, zodat zij op de hoogte worden gehouden bijv. door toesturen van een nieuwsbrief.
Het zenden van een brief aan gemeenteleden voor geldelijke ondersteuning. Onderzoeken of een commissie van aanbeveling zin heeft. Bijwerken website.

Toekomstplannen (vanaf september)
Financiën begraafplaats 
Gestreefd wordt naar een vermogen van minimaal € 450.000, zodat alle onderhoud aan de begraafplaats over een periode van tenminste 30 jaar gefinancierd kan worden. Hierbij is rekening gehouden met het jaarlijkse reguliere onderhoud, waarvoor in de toekomst mogelijk geen vrijwilligers meer beschikbaar zijn, maar externe bedrijven moeten worden ingehuurd. Voor de begraafplaats wordt getracht jaarlijks een bedrag van € 10.000 aan donaties binnen te halen voor het jaarlijkse klein onderhoud.

Voorgenomen acties
Het benaderen van andere Ev. Lutherse Gemeenten. Het ontwerpen van een of meer informatieve brochures.
Het vergroten van de naamsbekendheid enz. op de website.
Het benaderen van Elkkwartaal (3-maandelijks tijdschrift voor Lutheranen). Gratis publicaties in de regionale pers en TV Openstelling van het kerkgebouw tijdens monumentendagen. Het verkopen van de resterende jubileumboeken uit 2003.
Het organiseren van andersoortige activiteiten in de kerk.

Organisatie en bestuur
Er is geen aparte organisatie met betaalde krachten. Bestuursleden worden niet betaald voor verrichte werkzaamheden.
Kerkhofcommissie: de huidige kerkhofcommissie valt in de toekomst als werkgroep onder het toezicht van het bestuur.

Bestuur
Voorzitter Anje Geessien Bos-Kiewiet
Secretaris Fiona Angela Bos
Penningmeester Frederika Engels-Kruize
Lid Tallechien Alvering-Timmer
Lid Matthijs Alvering

Correspondentie-adres
Secretaris St. Luthers Erfgoed Pekela
Mevr. F.A. Bos
Zuidwendingerweg 90
9663 AN Nieuwe Pekela

E-mailadres Fiona Bos
bosfiona@hotmail.com

Vergoedingen
Alleen door het bestuur goedgekeurde kosten worden vergoed.

Financiën 
SNS Bankrekeningnummer NL48 SNSB 0705 8833 29

RSIN FIscaal Nummer 
857872965

Nummer Kamer van Koophandel 
69433526

Begroting (beknopt) 
Jaarlijkse reguliere kosten begraafplaats (geschat max. € 10.000) 
Onderhoud paden en toegangspad Onderhoud hekwerk Onderhoud informatiebord Onderhoud groenvoorzieningen (bomen, struiken, heggen, gazon e.d.) Onderhoud lijkenhuisje Onderhoud banken Onderhoud graven, waarvan het onderhoud is betaald en graven die door het kerkbestuur zijn aangewezen (zoals van enkele overleden dominees en een organist) 
Eenmalige uitgaven op korte termijn 
Bewakingscamera’s, electronica en internet, geschat op € 5000

Exploitatie kerkgebouw. Nader in te vullen als ook het kerkgebouw aan de stichting wordt overgedragen 

 

Nieuws van de penningmeester

  Wij hebben bericht ontvangen van de Belastingdienst dat wij met ingang van 1 januari 2018 (dus met terugwerkende kracht) aangemerkt worden als een ANBI instelling.

 Wat betekent dit:

Alle giften die dit jaar,2018, gedaan zijn of nog worden gedaan kunnen afgetrokken worden van de inkomsten belastingaangifte 2018

  

Anbi Verantwoording 2018

Anbi 2019


Toegevoegd de rapportage Anbi 2019.


 

Anbi Verantwoording 2019